Algemene Voorwaarden

Voorwaarden:

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie 123Nuts op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.
Afspraak: is een door de Aanbieder met een potentiële klant gemaakte afspraak voor een verkoopgesprek over de Producten.
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Beloning: de éénmalige vergoeding waarop Opdrachtnemer recht heeft bij een aangemelde en door 123Nuts goedgekeurde lead.
Contract: de door Opdrachtnemer met een klant ingevuld (digitaal) contactformulier van de Aanbieder(s) met betrekking tot Producten.
Gedragscode: de gedragscode van 123Nuts en/of de Aanbieder zoals die op enig moment gelden en in overeenstemming waarmee Opdrachtnemer de Opdracht dient uit te voeren, en die beschikbaar zijn op de Website. Naast deze Gedragscode is uiteraard ook alle relevante wet- en regelgeving
123Nuts: 123Nuts VOF, een vennootschap onder firma, met privé aansprakelijkheid gevestigd te Almelo en met adres Twentepoort Oost 34, 7609 RG Almelo.
Promotiemateriaal en Contractinformatie: promotiemateriaal, documentatie, (algemene) voorwaarden, en/of enig ander materiaal/documentatie in welke vorm dan ook van de Aanbieder(s), dat door Opdrachtnemer wordt gebruikt als onderdeel van de Opdracht, en dat wordt verstrekt via 123Nuts en/of de Aanbieder(s).
Opdracht: de opdracht van 123Nuts aan Opdrachtnemer om ten behoeve van Aanbieder(s) klanten te werven door de Producten te promoten en aan te bieden aan de klanten van Opdrachtnemer en namens de Aanbieder(s) Contracten te sluiten of leads door te geven aan de Aanbieder opdat de Aanbieder Afspraken kan maken.
Opdrachtnemer: elk bedrijf, elke instelling, of elke onderneming die van 123Nuts een Opdracht aanvaardt.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen 123Nuts en Opdrachtnemer met betrekking tot het uitvoeren van een Opdracht door Opdrachtnemer.
Producten: de door de Aanbieder(s) op enig moment aangeboden Producten (waaronder begrepen diensten) die Opdrachtnemer als onderdeel van de op Opdracht zal promoten.
Website: de website van 123Nuts: www.123nuts.nl.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle door 123Nuts gesloten Overeenkomsten en door 123Nuts afgenomen diensten in verband met een Opdracht zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 4.
 2. Door het sluiten van een Overeenkomst aanvaardt Opdrachtnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. 123Nuts wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar gesteld op de Website. Op verzoek van Opdrachtnemer zal 123Nuts een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen 123Nuts en Opdrachtnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen 123Nuts en Opdrachtnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

ARTIKEL 3 – Overeenkomst

 1. De Opdrachtnemer meldt zich aan voor de Opdracht door middel van inschrijving door Opdrachtnemer via het inschrijfformulier op de Website en toezending door Opdrachtnemer van het door Opdrachtnemer ondertekende inschrijfformulier aan 123Nuts.
 2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer 123Nuts een Opdracht schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop 123Nuts schriftelijk de Opdracht aan Opdrachtnemer heeft bevestigd.
 3. Bij het aanmelden voor de Opdracht is Opdrachtnemer verplicht de correcte en volledige naam en eventuele rechtsvorm van Opdrachtnemer op het inschrijfformulier te vermelden.
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van 123Nuts. 123Nuts kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.
 5. Bij het uitvoeren van de Opdracht is Opdrachtnemer verplicht alle relevante wet- en regelgeving en de Gedragscode na te leven en nadere (werk)instructies van 123Nuts (waaronder instructies van de Aanbieder(s)) op te volgen. Alle werkzaamheden met betrekking tot de Opdracht zullen in de Nederlandse taal worden uitgevoerd.
 6. Opdrachtnemer verklaart zich akkoord dat de Aanbieder(s) bij gelegenheid kan (kunnen) wijzigen, en dat in verband daarmee mogelijk Opdrachtnemer Producten van een andere Aanbieder zal kunnen promoten en verkopen, en de Gedragscode (waaronder eventuele nadere voorschriften) en de Beloning kunnen wijzigen. Bij verandering van Aanbieder(s) zal 123Nuts zich inspannen een gelijkwaardige samenwerking aan te gaan met andere Aanbieder(s).

ARTIKEL 4 – Beëindiging

 1. Iedere partij is gerechtigd de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen indien:
  1. de andere Partij in staat van faillissement is verklaard, aan hem surseance van betaling is verleend, en in andere gevallen waarin hij het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn

vermogen is verloren; of

 1. de andere Partij ernstig is tekortgeschoten in de nakoming van deze overeenkomst en,

voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, na in gebreke te zijn gesteld de

verplichting niet alsnog binnen de in de ingebrekestelling bepaalde termijn is nagekomen.

 1. Onverminderd artikel 4.1, is 123Nuts gerechtigd de overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen indien:
 2. Opdrachtnemer handelt in strijd met de Gedragscode, relevante wet- en regelgeving of nadere instructies van 123Nuts;
 3. de Aanbieder de samenwerking tussen 123Nuts en de Aanbieder beëindigt, ongeacht de reden daarvan;
 4. andere personen dan de persoon of personen die hiertoe op de datum van de Overeenkomst in staat is of zijn, gerechtigd wordt of worden om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden een beslissende invloed uit te oefenen op (de activiteiten van) Opdrachtnemer;
 5. de Aanbieder van 123Nuts verlangt dat zij de Overeenkomst met Opdrachtnemer beëindigt in verband met aan Opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheden, waaronder indien Opdrachtnemer handelt in strijd met de Gedragscode of nadere instructies van 123Nuts; of
 6. sprake is van dringende redenen als gevolg waarvan van 123Nuts in redelijkheid niet kan worden gevergd Overeenkomst te laten voortduren.
 7. Opdrachtnemer is gehouden alle zaken van 123Nuts en/of de Aanbieder die hij in verband met de uitoefening van zijn werkzaamheden op grond van de Overeenkomst onder zich krijgt of heeft, waaronder Promotiemateriaal en Contractinformatie, niet anders te gebruiken en niet langer onder zich te houden dan voor de uitoefening van die werkzaamheden noodzakelijk is, en in ieder geval direct aan 123Nuts en/of de Aanbieder (terug) te geven indien 123Nuts en/of de Aanbieder dat verlangt of indien deze overeenkomst is geëindigd.

ARTIKEL 5 – Zelfstandigheid en geen exclusiviteit

 1. Opdrachtnemer werkt voor eigen rekening en risico. Alle eventuele kosten die Opdrachtnemer maakt in verband met het verrichten van zijn werkzaamheden op grond van de Overeenkomst, met uitzondering van de kosten voor het vervaardigen van het Promotiemateriaal en Contractinformatie, zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
 2. 123Nuts schakelt naast Opdrachtnemer ook andere partijen in die in opdracht van 123Nuts klanten werven voor de Aanbieder(s), waaronder in het gebied waarbinnen Opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht. Voor zover nodig, stemt Opdrachtnemer hier bij voorbaat mee in.

ARTIKEL 6 – Promotiemateriaal en Contract informatie

123Nuts streeft ernaar om binnen 2 weken na het sluiten van de Overeenkomst en nadien op verzoek van Opdrachtnemer, Promotiemateriaal en Contractinformatie aan Opdrachtnemer te leveren. Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de Opdracht uitsluitend gebruik maken van door 123Nuts en/of de Aanbieder(s) verstrekte Promotiemateriaal en Contractinformatie. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan Promotiemateriaal of Contractinformatie te gebruiken die niet is aangeleverd door 123Nuts en/of de Aanbieder(s), tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verleend.

ARTIKEL 7 – Beloning

 1. Onverminderd artikel 3.6, heeft Opdrachtnemer per aangedragen lead, recht op Beloning van 123Nuts overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst.,
 2. De Aanbieder bepaalt naar eigen inzicht en goedvinden of hij een door Opdrachtnemer afgesloten respectievelijk aangeboden Contract of Afspraak al dan niet wenst te aanvaarden respectievelijk te maken.
 3. Opdrachtnemer heeft geen recht op Beloning indien de afgesloten lead niet voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden. Deze voorwaarden hebben de opdrachtnemers bij aanmelding bij 123Nuts mogen ontvangen.
 4. Indien Opdrachtnemer voor de Aanbieder(s) leads aanbrengt voor bepaalde Producten, en van die leads minder dan het tussen 123Nuts en de betreffende Aanbieder(s) overeengekomen normpercentage van 50% tot een Afspraak leidt, dan kan 123Nuts, nadat 123Nuts Opdrachtnemer eerst een schriftelijke waarschuwing heeft gezonden, uitsluiten van het voor de betreffende Producten aanbrengen van leads aan de Aanbieder(s).
 5. 123Nuts is de Beloning over een door Opdrachtnemer aangemelde lead verschuldigd binnen 60 dagen na aanvaarding van het betreffende Contract door de Aanbieder, respectievelijk de datum van de Afspraak. 123Nuts zal de aan Opdrachtnemer verschuldigde Beloning eenmaal per maand aan Opdrachtnemer uitbetalen.
 6. De Beloning betreft de volledige vergoeding waarop Opdrachtnemer recht heeft in verband met een via Opdrachtnemer afgesloten Contract of gemaakte Afspraak, waaronder voor opbrengsten die de Aanbieder in de toekomst mogelijk ontvangt uit hoofde van de betreffende Contracten of Afspraken. Opdrachtnemer stemt ermee in dat hij na het eindigen van de Overeenkomst geen recht heeft op een vergoeding als bedoeld in artikel 7:442 Burgerlijk Wetboek ten aanzien van afgesloten Contracten, gemaakte Afspraken en/of het aanbrengen van klanten voor Aanbieders.
 7. 123Nuts zal Opdrachtnemer maandelijks informeren over de door Opdrachtnemer afgesloten Contracten en gemaakte Afspraken, en daarbij aangeven hoeveel Contracten de Aanbieder gedurende die maand wel en hoeveel niet heeft aanvaard, hoeveel Contracten gedurende die maand zijn geannuleerd, en hoeveel Afspraken gedurende die maand zijn gemaakt. Opdrachtnemer kan deze informatie raadplegen middels een eigen account op de Website, waarbij in verband met de toepasselijke privacy wetgeving de betreffende informatie uitsluitend zal worden

weergegeven middels aantallen per postcode – 6 – niveau en de datum waarop het Contract is

afgesloten respectievelijk de Afspraak is gemaakt.
8. De gronden waarop een Contract kan worden geannuleerd, kunnen per Aanbieder variëren.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid 123Nuts

 1. Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van 123Nuts of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn schade aan zaken die door Opdrachtnemer worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, schade als gevolg van een bedrijfsstilstand of schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als het gevolg van winstderving, in alle gevallen van vergoeding uitgesloten. De aansprakelijkheid van 123Nuts is ieder geval beperkt tot maximaal de jaarlijkse door Opdrachtnemer aan 123Nuts betaalde vergoedingen.
 2. Opdrachtnemer dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan 123Nuts te melden.
 3. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die 123Nuts voor de uitvoering van de Overeenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie 123Nuts of een dergelijke derde aansprakelijk is.
 4. Opdrachtnemer vrijwaart 123Nuts voor alle schade en/of kosten die 123Nuts lijdt of mocht lijden in verband met of voortvloeiende uit aanspraken van derden, waaronder klanten en de Aanbieder(s), in verband met de uitvoering van de Opdracht en de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

ARTIKEL 9 – Vertrouwelijkheid en non-concurrentie

 1. Het is Opdrachtnemer zowel tijdens als na het einde van de Overeenkomst verboden informatie over (activiteiten of producten van) 123Nuts en/of de Aanbieder, voor enig ander doel te gebruiken dan nodig is in verband met het uitvoeren van de Opdracht en de Overeenkomst. Opdrachtnemer is gehouden zulke informatie zorgvuldig te bewaren en ervoor zorg te dragen dat een derde daarvan niet anders dan in overeenstemming met dit artikellid kennis krijgt. Het voorgaande geldt niet indien Opdrachtnemer tot gebruik of openbaarmaking verplicht is op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak, in welk geval de wijze van openbaarmaking voor zover mogelijk vooraf met 123Nuts zal worden afgestemd.
 2. 123Nuts, zijn personeel en/of voor 123Nuts werkzame personen zullen de door Opdrachtnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. 123Nuts conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
 3. Opdrachtnemer zal, zowel tijdens als na de looptijd van de Overeenkomst, de in het kader van de Overeenkomst verstrekte informatie over 123Nuts en/of de Aanbieder(s), waaronder mede wordt verstaan informatie over promoties, kwaliteitseisen, wijze van werk, inkoop- en verkoopprijzen, werkzaamheden en relaties van 123Nuts en/of de Aanbieder(s), vertrouwelijk behandelen en deze niet aan enige derde openbaar maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of een wettelijke verplichting, in welk geval de wijze van openbaarmaking vooraf wordt afgestemd, noch gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal de verplichtingen uit hoofde van dat artikel tevens opleggen aan zijn werknemers.
 4. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens die hem in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komen, strikt vertrouwelijk en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, behandelen. Opdrachtnemer zal de verplichtingen uit hoofde van dit artikel tevens opleggen aan zijn werknemers.
 5. Zolang deze overeenkomst van kracht is, is het Opdrachtnemer op geen enkele wijze toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van 123Nuts:
 6. te concurreren met 123Nuts door werkzaam te zijn op de markten waarop de Vennootschap actief is of zal worden; of
 7. op enige wijze (waaronder als werknemer, aandeelhouder, financier, adviseur of opdrachtnemer) betrokken te zijn bij een andere (rechts)persoon die op die markten actief is of

zal worden waarop 123Nuts actief is of zal worden en daarmee met 123Nuts concurreert of zal concurreren.

ARTIKEL 10 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrechten, die betrekking hebben op het door 123Nuts verstrekte en/of samengestelde Promotiemateriaal komen toe of zijn eigendom van 123Nuts en/of de Aanbieder(s). Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van 123Nuts en/of de Aanbieder(s).

ARTIKEL 11 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door 123Nuts worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste tien (10) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt.
 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle Overeenkomsten en door 123Nuts geleverde diensten is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Almelo is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden.